บทบาทหน้าที่ กต.ตร.สภ.

กต.ตร.สภ. มีอำนาจหน้าที่
1.รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริการงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
2.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.
3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
4.ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไป
ตามนโยบายของ ก.ต.ช.
5.รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตำรวจ
6.ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
7.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
8.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตาที่ กต.ตร.สน
หรือ กต.ตร.สภ. มอบหมาย
9.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด
10.อำนาจหน้าที่อื่น ตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: